GPU Computing grupa

Istraživači

  • prof. dr Radomir S. Stanković, redovni professor, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • mr Miloš M. Radmanović, asistent, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • dipl. inž. Dušan B. Gajić, saradnik za naučno-istraživački rad, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opis teme

Oblast rada grupe obuhvata razvoj metoda za efikasno izvršavanje algoritama opšte namene na grafičkim procesnim jedinicama (eng. graphics processing unit – GPU). Aktuelno težište istraživanja je na algoritmima za izvršavanje spektralnih transformacija i izračunavanje operatora u spektralnom domenu. Primena grafičkih procesora umesto tradicionalnih centralnih procesora u mnogim situacijama dovodi do značajnog skraćenja vremena potrebnog za izračunavanja, pod uslovom da su algoritmi prethodno prilagođeni GPU arhitekturi i modelu izračunavanja . Ovim putem se omogućava proširenje domena praktične primene širokog spektra algoritama.

Primeri istraživačkih tema

  • Izračunavanje brzih algoritama za spektralne transformacije nad binarnim i višeznačnim logičkim funkcijama na GPU
  • Računanje operatora konvolucije, korelacije i autokorelacije u spektralnom domenu na GPU
  • Izračunavanje Gibbsovih izvoda na konačnim grupama primenom GPU